Fordi lønnsomme forretnings-
ideer er kjernen i all utvikling!

Silva Consult AS er et rådgivingsselskap som jobber med bedrifts- og samfunnsutvikling med spisskompetanse innen bioøkonomi. Vi bistår både private og offentlige virksomheter med prosjektutvikling- og ledelse, nettverksbygging, selskapsledelse og styrearbeid.

Gjennom våre tjenester vil vi bidra til å gjøre bærekraft lønnsomt, fordi vi tror at ingen på sikt vil velge løsninger som ikke er lønnsomme eller nyttige for samfunnet.

Vi tror at bærekraftig utvikling skjer gjennom aktiv og kunnskapsbasert bruk og forvaltning. Vi ønsker å bidra til å skape levende virksomheter og samfunn som er til glede og nytte for menneskene som bor og jobber der – uten at det går ut over miljøet.

Vi tror på levende bygder der en bedre utnyttelse av naturressursene kan skape attraktive arbeidsplasser og ny vekst. Det vil vi bidra til.

Vi jobber mot FNs bærekraftmål

Bærekraftig utvikling er selve grunnbjelken i vår forretningsfilosofi, og vi ønsker å være en «tolk» ift. FNs bærekraftmål innenfor våre tjenesteområder. Flere av prosjektene vi er involvert i, bygger direkte opp under flere av FNs bærekraftmål (se under).

Bygg mer miljøvennlig i tre

Et eksempel på et prosjekt som favner flere av FNs bærekraftmål, er «Bygg i Tre». Dette er et prosjekt der Kristin Vedum i Silva Consult har hatt ansvar for både prosjektutvikling og -ledelse. Det overordnede målet med prosjeket, er å stimulere private og offentlige byggherrer til å bygge miljøvennlig i tre. I motsetning til hva mange kanskje tror, viser forskning at bygg som bygges utelukkende med trematerialer, gir et lavere karbonavtrykk enn de som bygges med tradisjonelle materialer som stål og betong. Ikke koster det mer heller dersom man planlegger riktig.

Les mer om Bygg i Tre

Kristin Vedum i Silva Consult er prosjektleder for Bygg i Tre – et prosjekt som jobber mot flere av FNs bærekraftmål.

Viktige bærkraftmål for oss og våre oppdragsgivere:

FNs bærekraftmål nr. 7

Biobaserte fornybare energikilder er helt nødvendig for å bli et lavutslippsamfunn. Silva Consult er involvert i flere prosjekt som ser på nye bærekraftige energiløsninger.

FNs bærekraftmål nr. 9

Vi har ikke tro på at bærekraftsmålene kan nås ved å ensidig skulle reversere dagens utvikling og bare fokusere må redusert forbruk. Vi blir flere og utfordringene må løses gjennom utvikling. Silva Consult bidrar i en rekke utviklingsopprdag og hjelper våre kunder til å se muligheter i egen innovasjon.

FNs bærekraftmål nr. 11

By og land – hand i hand. Vi får ingen god utnyttelse av viktige naturressurser om vi ikke har levende lokalsamfunn. Silva Consult bidrar aktivt i steddsutvikling og har tro på at næring og samfunn går hånd i hånd.

FNs bærekraftmål nr. 12

Bedriftsutvikling må baseres på økonomisk lønnsomhet – uten at det går på kompromiss med ansvarlighet. Silva Consult er opptatt av å finne helhetlige løsninger for de vi bistår.

FNs bærekraftmål nr. 13

Global oppvarming er en stor trussel. Fornybare og klimavennlige naturressurser kan erstatte ikke fornybare. Gjort lønnsomt mener vi dette er den sterkeste driveren for å stoppe klimaendringene. Dette er kjernen i Silva Consult sin filosofi.

FNs bærekraftmål nr. 15

Økt ressursutnyttelse og lønnsom bærekraft må ta hensyn til livet på land. Vårt arbeid balanserer elementene i en bærekraftig utvikling.

Noen av våre oppdragsgivere

Private

Prosjektutvikling og søknadsskriving Innovasjon Norge. FoU prosjekt innen bærekraftig bygging av høye leilighetsbygg med trekonstruksjon med innovasjon på internasjonalt nivå.

Silva Consult har den daglige ledelsen av FN Eigedom. Dette vil si det samlede ansvaret fra alt til å organisere praktisk drift av lokalene, salg- og markedsføring av ledige kontor, økonomistyring- og finansiering.

Silva Consult har den daglige ledelsen av den flotte næringshagen i Fyresdal. Næringshagen drives som en velfungerende klynge ved at det gis bedriftsrådgivning til enkeltbedrifter, det tilrettelegges for sosiale og faglige møteplasser, strategiske prosjekter og bedriftsnettverk. Silva Consult har også ansvar for økonomistyring og finansering.

Trekraft skal utvikle og drive storskala, industriell produksjon av fyringsprodukter i Norge.

Produksjonen skal være basert på norske, bærekraftig tømmerressurser, og være en foretrukken leverandør med internasjonal konkurransekraft.

Silva Consult er leid inn som markedsansvarlig i selskapet.

Prosjektutvikling og -gjennomføring, samt søknadsskriving  Innovasjon Norge.  Et kompetanse- og forbildeprosjekt for utbyggingen av nye studenthybler på Lund og Gimle i Kristiansand. Innovasjon på̊ nasjonalt nivå̊.

Bistand til markedsundersøkelse, konseptutvikling, forretningsplan, økonomikalkyler og søknadsskriving bla. til Innovasjon Norge, Fyresdal Næringsfond og Omstilling Fyresdal. Telemarklam har til nå vært en stor suksess og blitt særs godt tatt imot av handelen og forbruker.

Telemark Lys er i omstilling etter bortfall av viktige markeder. Gjennom en målbedriftsavtale bistår Fyrresdal Næringshage bedriften med markedsundersøkelser for nye produkt som kan bidra til ny vekst.

Gjennom en avtale med Telemark Næringshage tilbyr vi på vegne av Fyresdal Næringshage utviklingsressurser til bedrifter i hele Telemark.

Hel V produserer og selger norsk bjørkeved. Hel V eies av Torstein Roxrud ENK og holder til på gården Kykkelsrud i Drøbak.

Vi har bistått Hel V med prosjektutvikling på ved og trelast. Snart håper vi på å se nye produkter ute på markedet.

Silva Consult har den daglige ledelsen av næringsforeningen Vest-Telemark Næringsforum. VTNF har rundt 100 medlemsbedrifter i Vest-Telemark og dekker ca 45% av de sysselsatte i privat sektor.

Offentlige

Innovasjon Norge koordinerer et snart landsdekkende nettverk av regionale pådrivere innen innovativ trebruk. Disse pådriverene kalles for «tredrivere». På Agder er dette et flerårig prosjekt der Kristin har prosjektledelsen. Målet er å realisere bærekraftige bygg med bruk av fornybare materialer i større offentlige og private byggeprosjekter.

Prosjektutvikling og søknadsskriving Klimasats for ny barnehage og nye omsorgsboliger.

Innovasjon Norge koordinerer et snart landsdekkende nettverk av regionale pådrivere innen innovativ trebruk. Disse pådriverene kalles for «tredrivere». På Agder er dette et flerårig prosjekt der Kristin har prosjektledelsen. Målet er å realisere bærekraftige bygg med bruk av fornybare materialer i større offentlige og private byggeprosjekter.

Prosjekt for «Økt trebruk» i Telemark. Prosjektet er et flerårlig prosjekt for å følge opp byggherrer og gi dem bistand for å komme fra ide til realisering av formålsbygg i tre.

 

Søknadsskriving og utvikling av det interkommunale BYGG i TRE Telemark. Silva Consult har siden oppstart i 2017 hatt prosjektledelsen og målet er å realisere konkrete byggprosjekter med lavt klimafotavtrykk blant offentlige byggherrer i Telemark.

  • Innovasjon Norge koordinerer et snart landsdekkende nettverk av regionale pådrivere innen innovativ trebruk. Disse pådriverene kalles for «tredrivere». I Agder er dette et flerårig prosjekt der Kristin Vedum i Silva har prosjektledelsen. Målet er å realisere bærekraftige bygg med bruk av fornybare materialer i større offentlige og private byggeprosjekter.
  • Nasjonalt pilotprosjekt med «entreprenørskole i Agder». Målet er å utvikle verdikjeden i bygg og anleggsbransjen slik at de får kompetanse til å stå bedre rustet for å møte fremtidens krav til miljøvennlig byggeri.

Søknadsskriving er og utvikling av det interkommunale nettverket BYGG i TRE Buskerud. Silva Consult har siden oppstart i 2016 hatt prosjektledelsen og målet er å realisere konkrete byggprosjekter med lavt klimafotavtrykk blant offentlige byggherrer i Buskerud. 

Prosjektutvikling og søknadsskriving Klimasats for ny sentrumsskole.

Når omstillingsprosjektet i Fyresdal kommune, får henvendelser fra bedrifter som trenger hjelp til å starte opp, eller til å omstille seg, tar Silva Consult ofte over «stafettpinnen». Vi bistår bedriftene med alt fra forretningsutvikling og prosjektutvikling til kompetanseformidling og skriving av søknader om økonomisk støtte. 

Byregionsprogrammet i Vest-Telemark ble gjennomført i 2016, 2017 og 2018. Gjennom flere av sine engasjement hadde Silva Consult ansvar for flere av delprosjektene. Offentlige innovative anskaffelser som utviklingsmotor, arenautvikling og næringshagene som regional utviklingsmotor var delprosjekter der Silva Consult ledet arbeidet.

Prosjekt «Fremtidens byggemetoder for bærekraftig byggeri» skal skape en møteplass i Vestfold der målet er å gi inspirasjon og kompetanseheving innen fremtidens byggemetoder, energiløsninger, bygg- og anleggsplasser mm.

Silva Consult har ansvaret for planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av den årlige Vest-Telemarkkonferansen.

I tillegg har vi jobbet med utvikling og gjennomføring av digital markedskampanje for nye stillinger i 2019.